top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů

For English read here, please.

v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů

vstupující v účinnost 25. 5. 2018 (GDPR).

Jako klient a uživatel služeb Terapie Ke zdroji  sdělujete své osobní údaje prostřednictvím zabezpečeného webu www.kezdroji.cz

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány
Svatavou Dvořáčkovou, IČ: 01263773, sídlem Kosinova 3, Olomouc (dále jen správce).
Správce určuje účel, způsob a časové období pro zpracování dat.
V případě potřeby také spolupracovníky, kteří se podílejí na organizaci a produkci seminářů a se zpracováním dat pomáhají. 

 

Vaším právem je kontaktovat správce kdykoliv v průběhu zpracování údajů,
kontakt: +420 608 850 504, svatava@kezdroji.cz

Správce prohlašuje, že jedná v souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR. Osobní údaje zpracovává jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah údajů a účel zpracování

Vámi sdělené údaje správce zpracovává pro naplnění následujících účelů a

v následujícím rozsahu: 

Jméno, příjmení, telefon - objednání se na terapii, rezervace místa na seminář, sdělení bližších informací či aktuálních změn týkajících se sezení/ semináře,

na které jste přihlášen/a. 
E-mailová adresa - využívána pro účely přímého marketingu

- rozesílání obchodních sdělení -

u registrovaných klientů (zájemců o relaxační nahrávky) předpokládám zájem o novinky a informace o připravovaných akcích týkajících se terapií, seberozvojových a relaxačních technik. .


Základem oprávněného zájmu je snaha

o poskytování služeb v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování nabídky terapeutických a seberozvojových služeb. 

Zasílání novinek probíhá nepravidelně, a to pouze na základě uděleného souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Jméno, příjmení, adresa - slouží jako fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Uplatňování a plnění vašich práv 

Pokud byste chtěl/a využít některé z vašich práv (viz níže), prosím, kontaktujte mě na svatava@kezdroji.cz

Souhlas se zasílám novinek a informací o připravovaných seminářích a nových službách můžete kdykoliv odvolat, a to použitím odhlašovacího odkazu v zaslaném emailu, případně zaslat odvolání souhlasu na info@kezdroji.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,

který byl dán před jeho odvoláním.

Nejste povinen/povinna souhlas udělit. V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným

negativním důsledkům.

Dále máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo kontaktovat správce, aby v případě vaší žádosti ve 30-denní lhůtě doložil, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovány a proč. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.

Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a uplatňování práv neoprávněnými osobami.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití

k hodnocení některých aspektů Vaší osoby. 

V případě, že by správce hodlal vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován/a a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

E-maily s informacemi o terapeutických a seberozvojových službách jsou zasílány s vaším souhlasem a na základě oprávněného zájmu. Souhlas se zasíláním novinek a informací o připravovaných akcích a seminářích můžete kdykoliv odvolat, a to použitím odhlašovacího odkazu v zaslaném emailu, případně zaslat odvolání souhlasu na svatava@kezdroji.cz

Předání osobních údajů třetím osobám: 

Přístup k vašim osobním údajům mají někteří moji spolupracovníci, kteří organizují celodenní a vícedenní semináře, a také spolupracující lektoři, aby vás v případě potřeby mohli kontaktovat.

V rámci zajištění činnosti využívám dílčích služeb a aplikací platformy Google. Jako správce dat bych vás též ráda informovala, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a také o opatřeních sloužících k zabezpečení osobních údajů. Zavazuji se, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné další třetí straně. 

Díky využití moderních postupů a dostupných technologických řešení jsou vaše osobní údaje chráněny v maximálně možné míře tak, aby nedošlo k jejich zneužití ani poškození.

bottom of page